Alan & Türkoğlu Hukuk Bürosu

Bilgi Bankamız'dan...

İhbar Süreleriİhbar Süreleri
İşe İade Davası Sonuçlarıİşe İade Davası Sonuçları
Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı
İşe İade Davasıİşe İade Davası
İş Sözleşmesinin Feshiİş Sözleşmesinin Feshi
İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı
Vergi DenetimiVergi Denetimi
Boşanma DavasıBoşanma Davası
Yıllık İzinYıllık İzin
Vergi İnceleme RaporuVergi İnceleme Raporu
Süt İzniSüt İzni
Anlaşmalı Boşanma DavalarıAnlaşmalı Boşanma Davaları
Doğum İzniDoğum İzni

İşe İade Davası

e-PostaYazdırPDF

İşe İade Avukatı

İşe İade Davaları Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

 

İşe İade Şartları;


İşe iade davalarında özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşe İade Davasından Kimler Yararlanamaz:

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamaz ve bu davanın sonuçlarından yararlanamazlar.

 

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Performans Düşüklüğünde İş Aktinin Feshi


İşverenin işçinin performans düşüklüğüne dayanarak iş akdini feshetmesi halinde öncelikle işveren objektif olarak belirlediği performanns kriterlerini işçiye tebliğ etmelidir. İşveren tarafından işçinin performasn nedeniyle savunması alınmadan iş akdinin feshedilmesi halinde hukuka aykırı fesih söz konusu olacağından işe iade davası işçi lehine neticelenecektir.

İşletmesel Kararla İş Aktinin Feshi


İşveren tarafından işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılması halinde işveren tarafından sosyal seçim kriterleri ve feshin son çare olma ilkesine uygun davranılması gerekmektedir. Aksi halde Mahkeme tarafından işverenin almış olduğu işletmesel karar tutarlılık denetimine tabi tutulacak ve işveren tarafından alınan işletmesel karar mahkemece denetlecektir.

 

İşe İade Davası Cevap Süresi

İşe iade davalarında davaya cevap süresi kural olarak il duruşma gününe kadardır.

 

Son Güncelleme ( Cumartesi, 27 Kasım 2010 18:48 )